XS Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

36,274,024,650đ

Giá trị jackpot 2

3,362,988,500đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 16/04/2024

 • 03
 • 05
 • 32
 • 40
 • 46
 • 50
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36,274,024,650
Jackpot 2 0 3,362,988,500
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 741 500,000
Giải 3 16464 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

33,007,128,150đ

Giá trị jackpot 2

3,334,125,350đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 13/04/2024

 • 29
 • 36
 • 37
 • 38
 • 40
 • 42
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33,007,128,150
Jackpot 2 1 3,334,125,350
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 787 500,000
Giải 3 16665 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

157,093,357,425đ

Giá trị jackpot 2

2,288,150,825đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 11/04/2024

 • 03
 • 06
 • 15
 • 25
 • 33
 • 43
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 2 157,093,357,425
Jackpot 2 2 2,288,150,825
Giải 1 103 40,000,000
Giải 2 4108 500,000
Giải 3 72534 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

300,000,000,000đ

Giá trị jackpot 2

25,409,725,000đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 09/04/2024

 • 04
 • 12
 • 27
 • 44
 • 46
 • 51
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 1 25,409,725,000
Giải 1 41 40,000,000
Giải 2 3112 500,000
Giải 3 69136 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

300,000,000,000đ

Giá trị jackpot 2

67,784,892,000đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 06/04/2024

 • 09
 • 13
 • 20
 • 30
 • 39
 • 54
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 1 67,784,892,000
Giải 1 47 40,000,000
Giải 2 3272 500,000
Giải 3 73555 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

337,543,447,350đ

Giá trị jackpot 2

7,171,494,150đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 04/04/2024

 • 03
 • 08
 • 12
 • 25
 • 47
 • 48
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 337,543,447,350
Jackpot 2 0 7,171,494,150
Giải 1 32 40,000,000
Giải 2 3348 500,000
Giải 3 67843 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

317,948,300,400đ

Giá trị jackpot 2

4,994,255,600đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 02/04/2024

 • 01
 • 12
 • 18
 • 20
 • 51
 • 52
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 317,948,300,400
Jackpot 2 0 4,994,255,600
Giải 1 43 40,000,000
Giải 2 3182 500,000
Giải 3 66871 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

300,000,000,000đ

Giá trị jackpot 2

10,983,938,000đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 30/03/2024

 • 14
 • 17
 • 27
 • 38
 • 54
 • 55
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 2 10,983,938,000
Giải 1 3 40,000,000
Giải 2 2901 500,000
Giải 3 62094 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

300,000,000,000đ

Giá trị jackpot 2

7,915,123,550đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 28/03/2024

 • 01
 • 07
 • 18
 • 26
 • 38
 • 49
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 300,000,000,000
Jackpot 2 2 7,915,123,550
Giải 1 71 40,000,000
Giải 2 3289 500,000
Giải 3 61928 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

297,045,137,100đ

Giá trị jackpot 2

4,773,402,950đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 26/03/2024

 • 01
 • 08
 • 13
 • 16
 • 38
 • 44
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 297,045,137,100
Jackpot 2 1 4,773,402,950
Giải 1 42 40,000,000
Giải 2 2734 500,000
Giải 3 63321 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

281,084,510,550đ

Giá trị jackpot 2

4,202,342,900đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 23/03/2024

 • 03
 • 10
 • 13
 • 30
 • 40
 • 52
 • 04

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 281,084,510,550
Jackpot 2 1 4,202,342,900
Giải 1 104 40,000,000
Giải 2 2880 500,000
Giải 3 55887 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

270,263,424,450đ

Giá trị jackpot 2

4,398,445,450đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 21/03/2024

 • 12
 • 13
 • 41
 • 48
 • 49
 • 53
 • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 270,263,424,450
Jackpot 2 1 4,398,445,450
Giải 1 36 40,000,000
Giải 2 2194 500,000
Giải 3 46911 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

257,677,415,400đ

Giá trị jackpot 2

4,532,598,900đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 19/03/2024

 • 06
 • 25
 • 39
 • 45
 • 46
 • 55
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 257,677,415,400
Jackpot 2 1 4,532,598,900
Giải 1 37 40,000,000
Giải 2 2240 500,000
Giải 3 49299 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

243,884,025,300đ

Giá trị jackpot 2

10,424,918,300đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 16/03/2024

 • 08
 • 36
 • 42
 • 43
 • 44
 • 55
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 243,884,025,300
Jackpot 2 1 10,424,918,300
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 1973 500,000
Giải 3 46293 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

228,468,952,650đ

Giá trị jackpot 2

8,712,132,450đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 14/03/2024

 • 21
 • 25
 • 26
 • 29
 • 41
 • 51
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 228,468,952,650
Jackpot 2 0 8,712,132,450
Giải 1 26 40,000,000
Giải 2 1938 500,000
Giải 3 43585 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

213,559,310,100đ

Giá trị jackpot 2

7,055,505,500đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 12/03/2024

 • 11
 • 14
 • 18
 • 20
 • 22
 • 43
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 213,559,310,100
Jackpot 2 0 7,055,505,500
Giải 1 34 40,000,000
Giải 2 2559 500,000
Giải 3 51357 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

199,484,306,400đ

Giá trị jackpot 2

5,491,616,200đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 09/03/2024

 • 11
 • 13
 • 22
 • 36
 • 46
 • 49
 • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 199,484,306,400
Jackpot 2 0 5,491,616,200
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 1743 500,000
Giải 3 38373 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

186,792,773,700đ

Giá trị jackpot 2

4,081,445,900đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 07/03/2024

 • 13
 • 20
 • 33
 • 47
 • 53
 • 54
 • 19

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 186,792,773,700
Jackpot 2 0 4,081,445,900
Giải 1 23 40,000,000
Giải 2 1647 500,000
Giải 3 36841 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

177,059,760,600đ

Giá trị jackpot 2

7,622,995,650đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 05/03/2024

 • 12
 • 19
 • 21
 • 23
 • 28
 • 54
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 177,059,760,600
Jackpot 2 1 7,622,995,650
Giải 1 27 40,000,000
Giải 2 2012 500,000
Giải 3 43558 50,000

Nằm mơ thấy lái xe tốt hay xấu đánh con gì để vào bờ an toàn?
Nằm mơ thấy lái xe tốt hay xấu đánh con gì để vào bờ an toàn?
Mơ thấy chạy bộ đánh ngay số mấy, có điềm báo gì?
Mơ thấy chạy bộ đánh ngay số mấy, có điềm báo gì?
Mơ thấy vẽ tranh là điềm báo gì? Đánh con gì trúng xổ số?
Mơ thấy vẽ tranh là điềm báo gì? Đánh con gì trúng xổ số?
Mơ thấy đi học là điềm gì? Đánh con gì siêu chuẩn hôm nay?
Mơ thấy đi học là điềm gì? Đánh con gì siêu chuẩn hôm nay?
Mơ thấy cãi nhau đánh con gì, là điềm tốt hay xấu?
Mơ thấy cãi nhau đánh con gì, là điềm tốt hay xấu?
Gãy răng cửa là điềm báo gì, thường là may mắn hay xui xẻo
Gãy răng cửa là điềm báo gì, thường là may mắn hay xui xẻo
Điềm báo gãy răng là gì, sẽ mang tới những con số may mắn nào
Điềm báo gãy răng là gì, sẽ mang tới những con số may mắn nào
Gãy lược là điềm báo gì, mang ý nghĩa may mắn hay xui xẻo
Gãy lược là điềm báo gì, mang ý nghĩa may mắn hay xui xẻo
Chim sa cá nhảy là điềm gì? Cách hoá giải điềm báo này
Chim sa cá nhảy là điềm gì? Cách hoá giải điềm báo này
Hương cháy không hết là điềm báo gì? tốt hay xấu
Hương cháy không hết là điềm báo gì? tốt hay xấu
Soi cầu lô kép MB là gì? cách đánh như thế nào để trúng lớn?
Soi cầu lô kép MB là gì? cách đánh như thế nào để trúng lớn?
Tổng đề là gì? gồm những con gì? Các bắt tổng đề siêu chuẩn?
Tổng đề là gì? gồm những con gì? Các bắt tổng đề siêu chuẩn?
Cầu lô 3 nháy là gì – Cầu lô 3 nháy ngày mai chơi con gì?
Cầu lô 3 nháy là gì – Cầu lô 3 nháy ngày mai chơi con gì?
Lô xiên Miền Nam là gì? Chiến thuật đánh hiệu quả nhất
Lô xiên Miền Nam là gì? Chiến thuật đánh hiệu quả nhất
Đề về 04 hôm sau đánh con gì chọn con số mấy dễ trúng thưởng
Đề về 04 hôm sau đánh con gì chọn con số mấy dễ trúng thưởng