XS Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

132,641,850,900đ

Giá trị jackpot 2

3,633,637,950đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 13/07/2024

 • 02
 • 12
 • 13
 • 33
 • 44
 • 52
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 132,641,850,900
Jackpot 2 0 3,633,637,950
Giải 1 31 40,000,000
Giải 2 1455 500,000
Giải 3 30846 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

126,939,109,350đ

Giá trị jackpot 2

4,518,167,100đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 11/07/2024

 • 01
 • 02
 • 11
 • 21
 • 22
 • 23
 • 26

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 126,939,109,350
Jackpot 2 1 4,518,167,100
Giải 1 55 40,000,000
Giải 2 1686 500,000
Giải 3 31945 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

119,737,487,100đ

Giá trị jackpot 2

3,717,986,850đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 09/07/2024

 • 06
 • 08
 • 09
 • 28
 • 33
 • 53
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 119,737,487,100
Jackpot 2 0 3,717,986,850
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 1735 500,000
Giải 3 35548 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

113,275,605,450đ

Giá trị jackpot 2

1,767,804,975đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 06/07/2024

 • 08
 • 10
 • 12
 • 22
 • 25
 • 55
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 113,275,605,450
Jackpot 2 2 1,767,804,975
Giải 1 33 40,000,000
Giải 2 1607 500,000
Giải 3 32178 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

108,455,115,900đ

Giá trị jackpot 2

3,556,097,400đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 04/07/2024

 • 10
 • 19
 • 20
 • 29
 • 34
 • 41
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 108,455,115,900
Jackpot 2 1 3,556,097,400
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1287 500,000
Giải 3 27533 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

103,450,239,300đ

Giá trị jackpot 2

6,940,249,300đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 02/07/2024

 • 07
 • 08
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 103,450,239,300
Jackpot 2 1 6,940,249,300
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 1361 500,000
Giải 3 25227 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

94,939,428,000đ

Giá trị jackpot 2

5,994,603,600đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 29/06/2024

 • 11
 • 15
 • 32
 • 34
 • 46
 • 48
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 94,939,428,000
Jackpot 2 0 5,994,603,600
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 1055 500,000
Giải 3 22771 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

87,506,345,100đ

Giá trị jackpot 2

5,168,705,500đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 27/06/2024

 • 07
 • 21
 • 22
 • 41
 • 43
 • 46
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 87,506,345,100
Jackpot 2 0 5,168,705,500
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1017 500,000
Giải 3 21877 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

80,672,952,450đ

Giá trị jackpot 2

4,409,439,650đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 25/06/2024

 • 01
 • 05
 • 09
 • 13
 • 18
 • 27
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 80,672,952,450
Jackpot 2 0 4,409,439,650
Giải 1 22 40,000,000
Giải 2 1434 500,000
Giải 3 27369 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

76,722,113,100đ

Giá trị jackpot 2

3,970,457,500đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 22/06/2024

 • 17
 • 25
 • 31
 • 35
 • 41
 • 42
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 76,722,113,100
Jackpot 2 0 3,970,457,500
Giải 1 29 40,000,000
Giải 2 1120 500,000
Giải 3 21119 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

74,105,630,400đ

Giá trị jackpot 2

3,679,737,200đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 20/06/2024

 • 01
 • 10
 • 29
 • 34
 • 43
 • 55
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 74,105,630,400
Jackpot 2 0 3,679,737,200
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 956 500,000
Giải 3 19508 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

70,914,719,100đ

Giá trị jackpot 2

3,325,191,500đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 18/06/2024

 • 20
 • 23
 • 27
 • 36
 • 38
 • 44
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 70,914,719,100
Jackpot 2 0 3,325,191,500
Giải 1 21 40,000,000
Giải 2 1184 500,000
Giải 3 22913 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

67,987,995,600đ

Giá trị jackpot 2

3,966,842,450đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 15/06/2024

 • 05
 • 10
 • 14
 • 20
 • 26
 • 51
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67,987,995,600
Jackpot 2 1 3,966,842,450
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 927 500,000
Giải 3 20160 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64,999,817,400đ

Giá trị jackpot 2

3,634,822,650đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 13/06/2024

 • 08
 • 39
 • 45
 • 47
 • 49
 • 51
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64,999,817,400
Jackpot 2 0 3,634,822,650
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 789 500,000
Giải 3 16402 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

62,127,460,650đ

Giá trị jackpot 2

3,315,671,900đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 11/06/2024

 • 13
 • 16
 • 21
 • 30
 • 32
 • 39
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62,127,460,650
Jackpot 2 0 3,315,671,900
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 887 500,000
Giải 3 18295 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,286,413,550đ

Giá trị jackpot 2

3,583,225,100đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 08/06/2024

 • 13
 • 16
 • 32
 • 33
 • 35
 • 43
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,286,413,550
Jackpot 2 1 3,583,225,100
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 914 500,000
Giải 3 17872 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,657,129,250đ

Giá trị jackpot 2

3,291,082,400đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 06/06/2024

 • 18
 • 26
 • 38
 • 39
 • 47
 • 51
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,657,129,250
Jackpot 2 0 3,291,082,400
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 772 500,000
Giải 3 17171 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,037,387,650đ

Giá trị jackpot 2

3,553,778,750đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 04/06/2024

 • 01
 • 02
 • 07
 • 10
 • 13
 • 19
 • 24

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,037,387,650
Jackpot 2 1 3,553,778,750
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 1221 500,000
Giải 3 21813 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

51,723,546,150đ

Giá trị jackpot 2

3,296,685,250đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 01/06/2024

 • 06
 • 24
 • 30
 • 31
 • 47
 • 49
 • 01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 51,723,546,150
Jackpot 2 0 3,296,685,250
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 706 500,000
Giải 3 14445 50,000

Đi đường gặp rắn xanh báo may hay xui đánh con gì để tiền rơi đầy túi?
Đi đường gặp rắn xanh báo may hay xui đánh con gì để tiền rơi đầy túi?
Đi đường gặp mèo đen báo điềm gì, đánh con gì cát lộc gõ cửa?
Đi đường gặp mèo đen báo điềm gì, đánh con gì cát lộc gõ cửa?
Giấc mơ thấy câu cá may hay xui đánh con gì cho tiền tài đầy túi?
Giấc mơ thấy câu cá may hay xui đánh con gì cho tiền tài đầy túi?
Mơ thấy leo núi đánh số mấy đổi đời, điềm đen hay đỏ?
Mơ thấy leo núi đánh số mấy đổi đời, điềm đen hay đỏ?
Nằm mơ thấy lái xe tốt hay xấu đánh con gì để vào bờ an toàn?
Nằm mơ thấy lái xe tốt hay xấu đánh con gì để vào bờ an toàn?
Gãy răng cửa là điềm báo gì, thường là may mắn hay xui xẻo
Gãy răng cửa là điềm báo gì, thường là may mắn hay xui xẻo
Điềm báo gãy răng là gì, sẽ mang tới những con số may mắn nào
Điềm báo gãy răng là gì, sẽ mang tới những con số may mắn nào
Gãy lược là điềm báo gì, mang ý nghĩa may mắn hay xui xẻo
Gãy lược là điềm báo gì, mang ý nghĩa may mắn hay xui xẻo
Chim sa cá nhảy là điềm gì? Cách hoá giải điềm báo này
Chim sa cá nhảy là điềm gì? Cách hoá giải điềm báo này
Hương cháy không hết là điềm báo gì? tốt hay xấu
Hương cháy không hết là điềm báo gì? tốt hay xấu
Chàng trai bán vé số chinh phục tiểu thư xinh đẹp
Chàng trai bán vé số chinh phục tiểu thư xinh đẹp
Phân tích xổ số Tiền Giang ngày 5/5/2024 Chủ Nhật
Phân tích xổ số Tiền Giang ngày 5/5/2024 Chủ Nhật
Thống Kê lô kép MB là gì? Tham gia chơi như thế nào để trúng lớn?
Thống Kê lô kép MB là gì? Tham gia chơi như thế nào để trúng lớn?
Tổng đề là gì? gồm những con gì? Mẹo bắt tổng đề siêu chuẩn?
Tổng đề là gì? gồm những con gì? Mẹo bắt tổng đề siêu chuẩn?
Xổ số 3 nháy là gì – Xổ số 3 nháy ngày mai chơi con gì?
Xổ số 3 nháy là gì – Xổ số 3 nháy ngày mai chơi con gì?