XS Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

82,096,341,600đ

Giá trị jackpot 2

6,297,004,700đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 28/09/2023

 • 04
 • 23
 • 36
 • 45
 • 47
 • 50
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 82,096,341,600
Jackpot 2 0 6,297,004,700
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 746 500,000
Giải 3 15150 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

77,347,149,150đ

Giá trị jackpot 2

5,769,316,650đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 26/09/2023

 • 14
 • 20
 • 24
 • 27
 • 41
 • 44
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 77,347,149,150
Jackpot 2 0 5,769,316,650
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 822 500,000
Giải 3 15397 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

72,457,474,800đ

Giá trị jackpot 2

5,226,019,500đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 23/09/2023

 • 20
 • 27
 • 36
 • 43
 • 45
 • 47
 • 35

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 72,457,474,800
Jackpot 2 0 5,226,019,500
Giải 1 5 40,000,000
Giải 2 635 500,000
Giải 3 14725 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

67,899,735,300đ

Giá trị jackpot 2

4,719,604,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 21/09/2023

 • 16
 • 26
 • 33
 • 34
 • 41
 • 43
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67,899,735,300
Jackpot 2 0 4,719,604,000
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 676 500,000
Giải 3 13877 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

64,650,236,700đ

Giá trị jackpot 2

4,358,548,600đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 19/09/2023

 • 17
 • 29
 • 35
 • 40
 • 51
 • 52
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 64,650,236,700
Jackpot 2 0 4,358,548,600
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 555 500,000
Giải 3 13751 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

61,815,809,550đ

Giá trị jackpot 2

4,034,612,250đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 16/09/2023

 • 25
 • 27
 • 42
 • 51
 • 54
 • 55
 • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 61,815,809,550
Jackpot 2 0 4,034,612,250
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12178 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,333,976,300đ

Giá trị jackpot 2

3,767,853,000đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 14/09/2023

 • 06
 • 10
 • 20
 • 22
 • 50
 • 52
 • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,333,976,300
Jackpot 2 0 3,767,853,000
Giải 1 1 40,000,000
Giải 2 642 500,000
Giải 3 13037 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,990,967,600đ

Giá trị jackpot 2

3,507,518,700đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 12/09/2023

 • 23
 • 31
 • 32
 • 39
 • 45
 • 55
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,990,967,600
Jackpot 2 0 3,507,518,700
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 563 500,000
Giải 3 13789 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,554,601,450đ

Giá trị jackpot 2

3,236,811,350đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 09/09/2023

 • 13
 • 20
 • 32
 • 37
 • 43
 • 49
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,554,601,450
Jackpot 2 0 3,236,811,350
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 584 500,000
Giải 3 12414 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

52,423,299,300đ

Giá trị jackpot 2

4,296,715,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 07/09/2023

 • 01
 • 04
 • 36
 • 42
 • 45
 • 54
 • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52,423,299,300
Jackpot 2 1 4,296,715,600
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 550 500,000
Giải 3 12410 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

50,166,294,600đ

Giá trị jackpot 2

4,045,937,300đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 05/09/2023

 • 02
 • 06
 • 19
 • 29
 • 34
 • 48
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50,166,294,600
Jackpot 2 0 4,045,937,300
Giải 1 18 40,000,000
Giải 2 606 500,000
Giải 3 13334 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

48,434,457,450đ

Giá trị jackpot 2

3,853,510,950đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 02/09/2023

 • 12
 • 15
 • 32
 • 44
 • 46
 • 51
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48,434,457,450
Jackpot 2 0 3,853,510,950
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 494 500,000
Giải 3 10534 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

46,578,147,150đ

Giá trị jackpot 2

3,647,254,250đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 31/08/2023

 • 23
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 46
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46,578,147,150
Jackpot 2 0 3,647,254,250
Giải 1 11 40,000,000
Giải 2 564 500,000
Giải 3 13021 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

44,834,259,900đ

Giá trị jackpot 2

3,453,489,000đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 29/08/2023

 • 01
 • 08
 • 20
 • 25
 • 35
 • 53
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 44,834,259,900
Jackpot 2 0 3,453,489,000
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 552 500,000
Giải 3 13076 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

42,714,713,100đ

Giá trị jackpot 2

3,217,983,800đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 26/08/2023

 • 05
 • 08
 • 24
 • 38
 • 50
 • 51
 • 47

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 42,714,713,100
Jackpot 2 0 3,217,983,800
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 610 500,000
Giải 3 12926 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

40,752,858,900đ

Giá trị jackpot 2

13,336,465,600đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 24/08/2023

 • 01
 • 10
 • 20
 • 41
 • 42
 • 50
 • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,752,858,900
Jackpot 2 1 13,336,465,600
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 629 500,000
Giải 3 13878 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38,459,304,300đ

Giá trị jackpot 2

13,081,626,200đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 22/08/2023

 • 02
 • 03
 • 06
 • 34
 • 35
 • 36
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,459,304,300
Jackpot 2 0 13,081,626,200
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 700 500,000
Giải 3 15800 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35,774,937,300đ

Giá trị jackpot 2

12,783,363,200đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 19/08/2023

 • 07
 • 09
 • 13
 • 22
 • 27
 • 42
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35,774,937,300
Jackpot 2 0 12,783,363,200
Giải 1 16 40,000,000
Giải 2 979 500,000
Giải 3 17072 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

34,033,462,950đ

Giá trị jackpot 2

12,589,866,050đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 17/08/2023

 • 01
 • 05
 • 25
 • 32
 • 51
 • 52
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34,033,462,950
Jackpot 2 0 12,589,866,050
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 510 500,000
Giải 3 12375 50,000

Nằm mơ thấy con vẹt đánh con gì số mấy, là điềm gì
Nằm mơ thấy con vẹt đánh con gì số mấy, là điềm gì
Nằm mơ thấy chim cú mèo là điềm gì, đánh lô tô số mấy
Nằm mơ thấy chim cú mèo là điềm gì, đánh lô tô số mấy
Nằm mơ thấy chim trĩ đánh con gì số mấy, báo điềm gì
Nằm mơ thấy chim trĩ đánh con gì số mấy, báo điềm gì
Chiêm bao mơ thấy rắn xanh may hay xui đánh con gì phát tài phát lộc?
Chiêm bao mơ thấy rắn xanh may hay xui đánh con gì phát tài phát lộc?
Mơ thấy rắn màu đỏ lành hay xui đánh con gì xác suất về cao nhất?
Mơ thấy rắn màu đỏ lành hay xui đánh con gì xác suất về cao nhất?
Gãy răng cửa là điềm báo gì, thường là may mắn hay xui xẻo
Gãy răng cửa là điềm báo gì, thường là may mắn hay xui xẻo
Điềm báo gãy răng là gì, sẽ mang tới những con số may mắn nào
Điềm báo gãy răng là gì, sẽ mang tới những con số may mắn nào
Gãy lược là điềm báo gì, mang ý nghĩa may mắn hay xui xẻo
Gãy lược là điềm báo gì, mang ý nghĩa may mắn hay xui xẻo
Chim sa cá nhảy là điềm gì? Cách hoá giải điềm báo này
Chim sa cá nhảy là điềm gì? Cách hoá giải điềm báo này
Hương cháy không hết là điềm báo gì? tốt hay xấu
Hương cháy không hết là điềm báo gì? tốt hay xấu
Đề về 03 hôm sau đánh con gì giúp anh em thu về bạc tỷ?
Đề về 03 hôm sau đánh con gì giúp anh em thu về bạc tỷ?
Đề về 02 hôm sau đánh con gì chơi số mấy may mắn
Đề về 02 hôm sau đánh con gì chơi số mấy may mắn
Hướng dẫn cách nuôi dàn đề 50 số bất bại chuẩn nhất
Hướng dẫn cách nuôi dàn đề 50 số bất bại chuẩn nhất
Bật mí kinh nghiệm chơi dàn đề 40 số đánh quanh năm hiệu quả
Bật mí kinh nghiệm chơi dàn đề 40 số đánh quanh năm hiệu quả
Cách tạo dàn đề 36 số bất bại thắng quanh năm từ cao thủ
Cách tạo dàn đề 36 số bất bại thắng quanh năm từ cao thủ