XS Power 6/55

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

68,288,184,300đ

Giá trị jackpot 2

3,322,731,050đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/03/2023

 • 07
 • 17
 • 31
 • 43
 • 45
 • 49
 • 52

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 68,288,184,300
Jackpot 2 0 3,322,731,050
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 834 500,000
Giải 3 17796 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

65,383,604,850đ

Giá trị jackpot 2

3,348,904,850đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/03/2023

 • 18
 • 24
 • 32
 • 33
 • 51
 • 53
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65,383,604,850
Jackpot 2 1 3,348,904,850
Giải 1 4 40,000,000
Giải 2 668 500,000
Giải 3 15243 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

62,243,461,200đ

Giá trị jackpot 2

4,823,636,850đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/03/2023

 • 06
 • 23
 • 34
 • 48
 • 50
 • 55
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62,243,461,200
Jackpot 2 1 4,823,636,850
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 616 500,000
Giải 3 14140 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

59,309,461,650đ

Giá trị jackpot 2

4,497,636,900đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/03/2023

 • 14
 • 15
 • 18
 • 20
 • 27
 • 35
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 59,309,461,650
Jackpot 2 0 4,497,636,900
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 850 500,000
Giải 3 18681 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

56,487,021,150đ

Giá trị jackpot 2

4,184,032,400đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 11/03/2023

 • 13
 • 23
 • 25
 • 30
 • 35
 • 44
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 56,487,021,150
Jackpot 2 0 4,184,032,400
Giải 1 20 40,000,000
Giải 2 841 500,000
Giải 3 16495 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

54,468,180,300đ

Giá trị jackpot 2

3,959,716,750đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 09/03/2023

 • 12
 • 22
 • 28
 • 34
 • 53
 • 54
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54,468,180,300
Jackpot 2 0 3,959,716,750
Giải 1 10 40,000,000
Giải 2 593 500,000
Giải 3 14227 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

52,053,289,050đ

Giá trị jackpot 2

3,691,395,500đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 07/03/2023

 • 08
 • 22
 • 25
 • 27
 • 39
 • 50
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52,053,289,050
Jackpot 2 0 3,691,395,500
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 846 500,000
Giải 3 16361 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

49,872,652,950đ

Giá trị jackpot 2

3,449,102,600đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 04/03/2023

 • 09
 • 13
 • 23
 • 36
 • 28
 • 54
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 49,872,652,950
Jackpot 2 0 3,449,102,600
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 657 500,000
Giải 3 14912 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

47,768,959,650đ

Giá trị jackpot 2

3,215,358,900đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 02/03/2023

 • 01
 • 03
 • 23
 • 24
 • 43
 • 48
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47,768,959,650
Jackpot 2 0 3,215,358,900
Giải 1 9 40,000,000
Giải 2 590 500,000
Giải 3 13363 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

45,830,729,550đ

Giá trị jackpot 2

4,144,011,550đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 28/02/2023

 • 02
 • 13
 • 14
 • 30
 • 43
 • 55
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45,830,729,550
Jackpot 2 1 4,144,011,550
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 569 500,000
Giải 3 12437 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

43,516,873,650đ

Giá trị jackpot 2

3,886,916,450đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/02/2023

 • 01
 • 02
 • 14
 • 21
 • 38
 • 51
 • 50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43,516,873,650
Jackpot 2 0 3,886,916,450
Giải 1 12 40,000,000
Giải 2 501 500,000
Giải 3 10921 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

41,760,073,200đ

Giá trị jackpot 2

3,691,716,400đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/02/2023

 • 12
 • 16
 • 29
 • 31
 • 39
 • 48
 • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 41,760,073,200
Jackpot 2 0 3,691,716,400
Giải 1 15 40,000,000
Giải 2 528 500,000
Giải 3 11269 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

40,163,155,050đ

Giá trị jackpot 2

3,514,281,050đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/02/2023

 • 04
 • 12
 • 15
 • 21
 • 30
 • 44
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40,163,155,050
Jackpot 2 0 3,514,281,050
Giải 1 13 40,000,000
Giải 2 758 5,000,000
Giải 3 14170 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

38,396,133,300đ

Giá trị jackpot 2

3,317,945,300đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/02/2023

 • 11
 • 23
 • 26
 • 29
 • 43
 • 50
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38,396,133,300
Jackpot 2 0 3,317,945,300
Giải 1 7 40,000,000
Giải 2 515 500,000
Giải 3 11659 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

36,591,358,350đ

Giá trị jackpot 2

3,117,414,750đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/02/2023

 • 01
 • 05
 • 07
 • 08
 • 20
 • 22
 • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 36,591,358,350
Jackpot 2 0 3,117,414,750
Giải 1 19 40,000,000
Giải 2 942 500,000
Giải 3 15197 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

35,534,625,600đ

Giá trị jackpot 2

3,614,958,400đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/02/2023

 • 01
 • 09
 • 33
 • 37
 • 43
 • 45
 • 23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35,534,625,600
Jackpot 2 1 3,614,958,400
Giải 1 8 40,000,000
Giải 2 531 500,000
Giải 3 11859 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

33,529,908,900đ

Giá trị jackpot 2

3,392,212,100đ

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 11/02/2023

 • 04
 • 13
 • 45
 • 48
 • 52
 • 54
 • 05

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33,529,908,900
Jackpot 2 0 3,392,212,100
Giải 1 6 40,000,000
Giải 2 422 500,000
Giải 3 9369 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

31,790,453,700đ

Giá trị jackpot 2

3,198,939,300đ

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 09/02/2023

 • 01
 • 10
 • 29
 • 30
 • 49
 • 50
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31,790,453,700
Jackpot 2 0 3,198,939,300
Giải 1 2 40,000,000
Giải 2 439 500,000
Giải 3 9081 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

92,507,434,050đ

Giá trị jackpot 2

5,518,164,800đ

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 07/02/2023

 • 06
 • 27
 • 29
 • 32
 • 39
 • 52
 • 09

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 92,507,434,050
Jackpot 2 1 5,518,164,800
Giải 1 25 40,000,000
Giải 2 1105 500,000
Giải 3 25047 50,000

Gợi ý điềm báo lành dữ từ giấc mơ thấy tiền 100 đánh con gì?
Gợi ý điềm báo lành dữ từ giấc mơ thấy tiền 100 đánh con gì?
Mơ thấy nhiều tiền đánh con gì? Là điềm hên hay xui?
Mơ thấy nhiều tiền đánh con gì? Là điềm hên hay xui?
Nằm mơ thấy lượm tiền có ý nghĩa gì, đánh ngay con gì?
Nằm mơ thấy lượm tiền có ý nghĩa gì, đánh ngay con gì?
Nằm mơ thấy tiền lẻ đánh con gì? Là điềm báo gì?
Nằm mơ thấy tiền lẻ đánh con gì? Là điềm báo gì?
Nằm mơ thấy cá sấu là điềm gì? Đánh con gì ăn chắc?
Nằm mơ thấy cá sấu là điềm gì? Đánh con gì ăn chắc?
Gãy răng cửa là điềm báo gì, thường là may mắn hay xui xẻo
Gãy răng cửa là điềm báo gì, thường là may mắn hay xui xẻo
Điềm báo gãy răng là gì, sẽ mang tới những con số may mắn nào
Điềm báo gãy răng là gì, sẽ mang tới những con số may mắn nào
Gãy lược là điềm báo gì, mang ý nghĩa may mắn hay xui xẻo
Gãy lược là điềm báo gì, mang ý nghĩa may mắn hay xui xẻo
Chim sa cá nhảy là điềm gì? Cách hoá giải điềm báo này
Chim sa cá nhảy là điềm gì? Cách hoá giải điềm báo này
Hương cháy không hết là điềm báo gì? tốt hay xấu
Hương cháy không hết là điềm báo gì? tốt hay xấu
Đề về 02 hôm sau đánh con gì chơi số mấy may mắn
Đề về 02 hôm sau đánh con gì chơi số mấy may mắn
Hướng dẫn cách nuôi dàn đề 50 số bất bại chuẩn nhất
Hướng dẫn cách nuôi dàn đề 50 số bất bại chuẩn nhất
Bật mí kinh nghiệm chơi dàn đề 40 số đánh quanh năm hiệu quả
Bật mí kinh nghiệm chơi dàn đề 40 số đánh quanh năm hiệu quả
Cách tạo dàn đề 36 số bất bại thắng quanh năm từ cao thủ
Cách tạo dàn đề 36 số bất bại thắng quanh năm từ cao thủ
Cao thủ chia sẻ cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày hiệu quả
Cao thủ chia sẻ cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày hiệu quả